#Chitovatso150 #Chỉtơvắtsổ #Chỉtơgiárẻ #Chỉtơcuộnnhỏ Chỉ tơ vắt sổ cuộn nhỏ đủ màu, phù hợp với may gia đình và tiệm may nhỏ Sợi 150 lên sản phẩm bóng, đẹp mà không dễ đứt như sợi 75