Êcu/bulong M4 dùng để bắt cố định pin lithium 32650 với thanh kẽm Khoảng cách các lỗ là 34.5 Giá bán với số lượng 10pcs #pin #lithium