Thời điểm này giá nguyên liệu tăng giảm thất thường, xin quý khách thông cảm