#YENSHOPKIDSS khau trang vai xo cho be - lam tu vai xo nhat mem mai,em ai cho be dung - thun buoc ben tai la thun nho mem khong lam han hoac dau tai be - thiet ke ngang hoan toan bang vai mem nen om sat khuong mat be ngan ko cho bui bam vao co the - vi lam bang vai xo nhieu lop nen van tao do thong thoang cho be hit tho khi mang vao - danh cho be tu 1-4 tuoi -san pham xuat khau nhat - kich thuoc: 8x12cm -loai 2 lop #khautrang #xo #xuatnhat #2lop