Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm này là từ 7-9 ngày Quy trình xử lý: kết hợp làm bằng máy và làm thủ công Thể loại: con lắc Quy trình sản xuất: mài Quá trình bề mặt: mài Kích thước: Độ căng tấm thêu bằng tre 4 inch (10cm) Độ căng tấm thêu bằng tre 5 inch (12cm) Độ căng tấm thêu bằng tre 6 inch (15cm) Độ căng tấm thêu bằng tre 7 inch (18cm) Độ căng tấm thêu bằng tre 8 inch (20 cm) Độ căng tấm thêu bằng tre 9 inch (23cm) Độ căng tấm thêu bằng tre 10 inch (26cm) Độ căng tấm thêu bằng tre 12 inch (30cm) Độ căng tấm thêu bằng tre 14 inch (34cm) Độ căng tấm thêu bằng tre 16 inch (40cm) # Embroidery bandage # Embroidery tools # Cross embroidery tools