MỰC HENNA LƯU TRÊN DA 5-7 NGÀY. TRÁNH XÀ PHÒNG VÀ NƯỚC LƯU ĐẾN 10 -15 NGÀY