Thắt lưng da............... 2 hàng oze.................... Chất da đẹp..................... Oze dày dặn...................... Chuẩn ảnh (Không kèm xích)