#noihoipu #coren Nối hơi ống pu 4, 6, 8, 10, 12, 16 Ren M5, 10, 12, 17, 21 Đủ mọi loại size để khách lựa chon 90A Tạ uyên f4 q11 39552164