Van chia nước đầu nguồn cho các loại máy lọc , bộ lọc sinh hoạt hay các nhu cầu chia nước khác Có hai loại ra dây 10 và ra dây 6 Màu sắc : trắng -xanh như hình